Spletna kamera Dugi Otok

Spletna kamera Dugi Otok

Spletna kamera Dugi Otok

Vir: http://pljusak.com/savar/cam_1.jpg